Program „Mój prąd” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Cel i zakres 

 • Program „Mój prąd”, czyli dotacje do fotowoltaiki mają zwiększyć liczbę instalacji słonecznych na dachach polskich domów o blisko 200 tysięcy – szacują ministerstwa środowiska i energii, które ogłosiły program 23 lipca 2019 roku. Zrealizowane od tego dnia przez osoby fizyczne instalacje słoneczne mogą liczyć na dotację w wysokości do 5000 zł.
 • Dotacja z programu „Mój prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, ale beneficjent może otrzymać maksymalnie 5000 zł. Co oznacza, że większość prosumentów otrzyma zatem maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł, bo instalacje fotowoltaiczne kosztują zwykle ponad 10 tys. zł.

Warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane

 • Warunki dofinansowania
 1. kwota dotacji: do 5 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., przy czym:
  1. rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);
  2. zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci;
  3. koszty kwalifikowane: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).

2) dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r.;

3) dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;

4) dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej;

5) warunkiem wypłaty środków jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW i zatwierdzenie przez Ministra Energii;

6) nie wymaga się zabezpieczenia wierzytelności;

7) urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;

8) Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania;

9) dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”;

10) w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Mój Prąd’ do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania;

Wniosek i załączniki 

 • Wnioski dostępne są na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/moj-prad zarówno w wersji pdf jak i w formie edytowalnej
 • Składający wniosek powinni dołączyć do niego 4 załączniki:
 1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”. 
 2. Dowód zapłaty faktury o dokonanej zapłacie lub Oświadczenie Wnioskodawcy o samodzielnym wykonaniu montażu instalacji wraz z kopiami faktur zakupowych.
 3. zaświadczenie OSD (operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej), do którego sieci przyłączona jest mikroinstalacja fotowoltaiczna – musi zostać podbite przez OSD (czyli dawny zakład energetyczny). Uwaga: OSD nie należy mylić ze sprzedawcą energii. Największymi OSD w Polsce są: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator i Energa Operator.
 4. Podpisana klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd” w związku z RODO.
 • Wnioski opatrzone własnoręcznym podpisem składającego można dostarczyć do NFOŚiGW jedynie w formie papierowej, w kopercie opatrzonej dopiskiem „Program priorytetowy „Mój Prąd”” : osobiście do siedziby NFOŚiGW w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, lub wysyłając listownie lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 1 02-673 Warszaw. 
 • Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
 • Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.
 • Wnioskodawcy będą informowani drogą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie

Zawarcie umowy

 • W przypadku podjęcia decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania, NFOŚiGW zawiera umowę o dofinansowanie zgodnie z przyjętym wzorem.

Obserwuj nas

Instagram

ACI Group fotowoltaika

NIP: 8822122578

REGON: 362726386

Formularz do wyceny